۱۳۸۹ بهمن ۹, شنبه

پری های بیشه

خوبه ما خانوما هم یه گروه تشکیل بدیم و بیایم مسافرکشی، شما آقایون رو بدزدیم ببریم تو جنگل و بیابون تا از فردا ماماناتون نذارن دیر وقت بیاین خونه؟