۱۳۹۰ بهمن ۱۲, چهارشنبه

آره؟

زنها طبقه و فرقه معینی ندارند و زیبایی و ظرافت و فریبندگی صورت و اندام آنها برتر از خانواده و محیط تولدشان است. تنها ظرافت طبیعی، وقار و ملاحت غریزی و سرعت انتقال و بذله گویی نشان طبقاتی آنهاست. و همین هاست که دختری از طبقات پست و پائین را در سطح عالیترین زنان اجتماع قرار می دهد.

گی دوموپاسان در کتاب زیبایی بیهوده

۲ نظر: